۳۳2

ِ وج او سح و ور سر و

ی یا رت ی ی تن

تک ی 0

مر ۱ یا ۸ و نا 1 1۱۲۲۵۱۲۵ مر اب ۱ 2 2 ۱ ۱ 1 1 : ِ " 7 جر رم (2 2191" و 0 ۶ ۲1

۱ ۱

۱ اب ح 4 ۳ 1 ۱ ۷ ۷ ۱۷۶ ۶ ۳ ۳ ۳۹ 3 4 ۲ حت سا ۳

ی سس ۳ ] حور میس رپس ۲۳۷۹9۳۹۳9۷ ۳ سر 2 هت ص ۳ دی یم 3 4

ته ‏ ظ ی زا تدم 3 ۳ و سوه

سس سس مت ور وه و و و سر و و وه و و او و و و ود - ت- -‌ ببس مجو وی

یه ی اس

سس نگ ۳ ۶ ِ 5

تن رن

۳ ص۳۳ :

۱۳۳ سس

سس

تسستصتت ات

ِ

سس تس سس مسب جرج

ی ۳ ی م۳

ان «صن ات کت جوا

1 رفاک بت ی تم نع اجه نی لس ما ۳۹ وی ان تن

تاته تسف کر بان زکرم / 1 0 2 فان :بل بان و1 واه ۱ ریت مت رم رمقول؛ وا ۱

منت

/

1

ود لقم<

ی

۱ اب ضرلّ نن يت ی مب بای داسجا ۱ ۳ و ۱ 0 0

۱ بب ۲ 1

۱ اب الاب زاجی2 ۱ ُ ِ ۰ معی‌راست 2 ش دکامم ِ و رید مرف او ۷ ص ۱ ۱

موی 9

ااسیب تکابزا مه ود ساطان‌جاشال راضه تال ی» و د

تب

0 9

۱ : ام لاب ی ان و فرط | ۱ ۱ ۱ یراع یات ال نز نم تابر هیر ت روما ۱ 7 : ِ امفویت, قاس رتیت فرشم وا ی( ۲ 1 ۷ ات و نب نا سس 0

ستس مصرو رس ت ۱۲399۳ ت ۳ 0

۳ 0

| سل ۱۳

رو تبون 7 سرت

۱۳:9

0

و تس متس دامن خیش

بت کین که

تست

2

تور تس

هرسرس سسسسس سس یمسج سوت سوت سس * ی ی تس ها

مسجت دس سم تب 7 و 3 ی

ا

اا 3 ۵ ۱ 1 متس مس سوه

و 2 ی من ی ۲

ح اسر هم ۳ رسک 4 مه س_ ی

پا مدرک ۳ 1 ومو را لین 77 س و رو ِ

۲

۱ وی 0 وبروت ۱

۳ ۱۱ 1

0 مه 2 تسا

هد یت اه 2 ۳ 7۳7 در ود

۹ 7 و یت ۷ ٍِ : ۳ ۸ 5 3 1 1 1

۱ و ص صتوو تم ۳

۱ ِ سل گر مر ۱

0 ْ ۱ بر رما هم سردم

۱ ی ری

۱

3 ۱ ۱ ِ | دزی شم 2 بان مد یتمه هن ۳ : - كً ی تت ریت9

۳ 0 يور ۳2 3 ۱ ۱

ام بت شم رصان ام ۱ | 9 ی مضه یت زوس ادزم س مر وب ۱

سس ببس ببس سب بسح سب /

9 ۳ هه ی موس سب ی یاک مسیتوا وی ینز

اس

۱ ۲

تک و یس 0

۱ ا ۱

9 دک دا مر

# سِ ۳ 7 ۳ نیز ِ 2 ۳ ۳ 3

4 ۷ ی م۳ 7 شم مت و رن ۳ 0 ی

۳ | 7

: دس 1

1 وس ظ ۳" 7 7 م9 ی 2 ۹ ی | مر 1 0 2 ۱۳ 4 7 سح را ادبت ار وا افزرشب ۶ الا

۱ *#عتیسي دی ۳ رن 3 2 _

رت 2 مرش ورتم سم بل وک تن زو داز

ف

م7 ز نسهن شم سل مت ضرا اي

تس و # که کرو ی رت

ی 7 2

مه 1 كِ

3 : زوحیسم س و

۲ 2 ره #

۱ ۸ 1 ۳ ۳ ت ان ب مم تفا" که 3 ۶ ۶و 2 ۳ مه موی ق ی ت 4+ رب

هِ اً ۱ ۲ 7 ی و 7 7 4 ی 4 س ریت ۰

2

ُِ

مهم ور رک

»

ام و

5 و َِ« َ/#

ی

و

ی ام ۰ 6 ۱ ی سر( ر ۷ بوزش 2 هو

ام

)/ ار لي ۵ بت

م

مار

+

/ م / سل ۲

۳

من هک ر مس

ک وت

وت کل 2

را |[

که :

مر

0 مش

۳ 4

و ۳ 2 ِ ج مت |

۳

مت

ی هب # رم

بو ی از

1 ِ بو بر ار ی 2

۱ 2

و

1 ی ۳

9 سب یج

ی ی و هه

2 گ 1

بححوج ِِ"

ت موی ص ات ۰ ۳۹ ۳۳ ۳ ۲ بسن سس سس تج سح تست دی سس سس ی 3 9 ۳ ۳ 7 ۳ 2 ی مه ی ٩‏ # 2 1 5

۱1

7 : ۳ 1 یه وت یت 2۳۳7 : ۱ 3 یر اد 25 ا ۳ تاش ۱ ۹ 1 ۲ ۱ ره وا بر ۳ ۰ تن سم 0 ۰ ۷ ۱ ۱ ۳ سول 27 ی ی سل با مت لر و1 ویس ۱۱

۷ با مک بت ار 1 را 2 فنی را یر 3 می می شنت 7 1 ۴

یم ۱ ۰ 1 ۲ ۱ 7 کرو اس وله ۶ و یرت زد ۲

ای ۱ ۰ 7 ۱ 1 : مر مد 4 0 ی 9 9 |۸۱ مت ریت ۳ ۱ ۱ ِ ّ

9 ۵

۳ ۱ ولاز یتست لا

0 1 ۱ ی ۱ ۹ ۱ ۱

از ۱ 3 ی نکسم

ی ِ 3

5 طمم ۱ ۰ 3 ۱

منت 0 لت ین ی 1 ۱

+ ۰ دم 9 ۰ ۱ 3 ِ 0 ۰

1 وید روصت |[ ۱ 5 ۱

1 + ۳ 9 مغ دا ۱ ۳ و سرا ۱ ر 7 و 7 لت ایا و۴ و شتا 1 ۳

0 ۰ ۵

۱ ۳ .مرو ۳ ۱۳ وا 9

1 و و 0 ۶ 1 ۱ س سل مسارم 9 لت ۳۳ 0

ون 4 سب / ك

۱ ۱

۲ 4 1

1

۲ ۸ ی #«ِ. ۱ ز 2 : و ِ 9

۰ 0 ۱ ۹ 2 ۰ ». ۰ 1 ءِ مار ۱ ۱ ۳۳ ارم زج ] ۳ و ای ۱ برس و و لي | یار | ۳ 3

# ۳ 2 که 7 3 ۱ : " 9 1 3 7 ۱ ۱

ظ سم مد میسیب و تیه

۰

4 7 سوت توت مس نم

هد زر ۱ 7 ۰ ها 2 یه دس رس همین دنخب مها ی

یت ست و

رم ای و از

1 اک

6 تن ( سید بت

۰ ِ ۱ و9 فزّ مت من 7 مت ۱ ( ۱ ۱ ی 09 رن اس رز مض گر سا 2 ۱

سس م۱۳11

1 ۶ 7 چم ی اه موم مب ۷ ما کر یر ص 1 ۳ 0 کات بیش رش بر تسين رک

ا‌ِ 0 4

۱ ۱ اد شرت رین اما ۷ سر اد

11 ۷

رز مب 6 وچسضست رآ ی

1 ۳ ِ 1

1 9 آ 1 1 شش رز مد مات ل اس بش۷ ور امیس تس 0 1 1 زان مریم بستال/ اسالونس نا+شال زار کش ۱

۱

0 »لا ۳

ای کت اک 1-1 0361 ۲ سم وس مج سس مس سس ۳ سس

۹ ۳۹( سس 7

ار

1 ردام ری را روز که رب | 1

ٍ 440 ۳

مس رهق مه 0 ۳

1 / شین ای رت ی روسکنت! رمک مکی 2 س

هت و

۱ رال زر 9 سك و رگ اراس مر از یی سامت دار ش ۱ وس مس دز کر 2 دس وه ریاس دون! 2 وا ره

مر 3 مد > 1

سا ده 0 سس مستست سسسیت

۳

5

۳

ی ار 0

۰

کر 9 "!۳ مره 1 ۱

هدوت مت اه سس سرت

1 1 ۱ 1۳۳ ۱9

۳ 1 ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 1 ً

فا

ی 7 7 چات 7 ی قوس پم

1 ۹ ۳ ۳ ۷9/۱۳7۱ و وچ ۳۳ بو 7 ی ۹ مس ِ

ت0۳ سم : 2 - ۳ ۳ 7 ۳ 7 نزن ۱ و وا نت

4 4

4 4

زرا م4 ۳ تسف ۱۰ ۱ و 1 ۴

4

۷ ۳ ً ۱ 1 ۱ 3 ۱ ۱ 5 ۸ ۰ 7

۱1 کر ی رد ۱ ۰

7

هت ۱ ا/ 2 1

9 ۰ 3 2

سس بت

۱

۱ 0 ۱ ۳ / نس 1 کر با او ۱ 5 ۱ 1 7 ز 7 مسمهمسالبث لیا ۶, »۳ اس لو مش کنر ر,/ ۳ 7 2 رت اس ۱ ۰ ۱ ی ۱ ۱ ۱ 6 / 7 و ۷ 9 ۱

[# : چِ | ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ تسده ها لب شرت" ۱ ۱ با ۱

سس بساست

[ ۱ 9 ۱ 11

۰

2 را ۳ ا ۳ ۱ "۱۳ ازج اه سس مر مسا سح 9 | س2 سس موش من 0 ۳ 0 ۳

۱ ۳ : مت سم ین کردم و ۱2 0 و

4

۱ اب ات 2 ار ول سور تکاس ّ ا‌ ِ‏ | ت ال نردم 0 و ۱ 1 ۱ 1 ح تشر و مس - ی ارات 7 ۱ 1 ۱ ۱ 1 ۱ : 1 1 ۵

وم جُ ۳ ۱

۰ ده

4 1 ۳ ۰, ۳۹

فا رس کر ی ی 0 3 0 : أ

رد ت + سول سر کم شید ,متا ات اسب رل ۱ 4 مر( دک مس لک ۱ 39

1 دید ی 4 پ‌ هر ۱ ۱ 8( یسوم )ام و ر سره ۳۳ ال ما وه زان ۱ ات : ک سس 6 ۱ ِ 0 ۱ ۱ و 4 ۳/0 را ی 9 رن | ۱ ۱ ۱ / ۳ ۳ بس ‏ لصا ی زیاس ان ۱ ۲ ۰

1 با ۱ ۲ 9 7 ن ۳ 1 3 3 م7 ن ۲ اا: َ 7 1 + ی 4 ۳

۹ 2 2 ی

۱ : ۱۱ ۶ ال دن + الصا سس سس« اس ۱ | 1 1 ۱ ی ۳

ف 1

٩‏ وم

یت ۱ ۲

۱ ویو ۵ ام بر س تقرس 4 2 0 ۱ 1 ۱ ۱ 9

۱ در عضو سار رگ ال ۱ وک مسلط ۱ کت ۱ ۱

2 - 2 21 میس بس بسسسی پب .مه برس ۴ و ۱ ۴ ِ ی

| رین ۱ ۱ وا اتب بشمارلز ی ون ۳

1 ۱ ون 9 رک مس رک

۱ ۱ | ی ره لایر اسان تا از که ]ضرعت مت سرت

/ 7

ک‌

رن(

ب-/

هام ور فان وا ند مرا سک تشر ۳

۱

7

7 4 , نی | ۷ ۳1 وم

#0 4

۸4

۷

0 تون کشت رش 4 دس لعضتا رن داي

ً 1

هک رات اد ری مرو کر ها / ی تا

۱ ۰ م 9 وتارممميقرافتل را د او اعال شم

۱ / ی

۱ اس کر لو گرد بزس |

ّ

کم دور کم دس[

4 ۰

تمس ند ۱ ۱

۳

کمک مس پر وه راتسا "1

۱ ۱ ۱ ۳ 0 یا شرع ند رات سر سم ری هد گر ( ۱و و 0 0 ۱

ارس مس تن ا راو 9 ان ازران مرت رسدور ۳

۱

۳

۷ و 1 ۱ اس مک 7 ۳ 2 ا اك نم در ۷ 9 تم ۱

۱ سالفد سم ول رتاو ود بان ول ره گم سس منت | ۱

ین ما و سا رد ریسفت ۱

۱ 2 م رد هم تب فا ار رش یسنان ۳4/۱/2۸ |

4

و

و

۳ وی نمی ی و یرت ۲ ۳

دس

_ وی رس وی

۲۱ ۱ 1 مه از و

۱ رت رسپ مت مر ات ورد ی

و 2 که کیب ورن رورش |

بیترت تشاد رل / رکفت ۱

او ری وس کار وق

ام ۱ | الصا ز رت لو و ال منک سر مش ۱

ح 9 مهو و وی 0

۰ سب را و رسجا ی ۳ مش ۳ ۱

۱ ی مه مش وش

۱ رل راز رطف ند 199 ِ ۳ و و۳ |

تن ین سم 9 ما سک زا ۲

0

۰

پل مرت فد و دص

9 ۶ بت کرک و دسا ری بسن مد مات ۱

ق

۰ 4 هو

سمش ایکا تشگ وک و 0

۱

ورگ ورام کت ره نز موی مسر ۱

9

ه ۱ / 4

ی دص ی سا نکر رن سرا ۳

ش

۰

فک و که مخ ناژ کر ان سار ۱

0 مم ۶۱

۱ مر ۲ ی ۷

7 3 ِ مم 0 ۳

س سجص ۳سا ۲۳ 2-99 تج

۳

مر

تس 4 ق 9 اه پ ‏ ی هم بل ود ی و

ظ ۱

3 ۱ 0

1 7 1

9 "

ا 0 ره ی بت 2 ۱ ۲ رف ۳ زو مگ 1 1 ای کج من مر مک ب «مررطا توب سم ول کت از

. ۱ مّ ای سم(

از اتصی‌مصص تس

۱ مب و ۱,۰ ۱

۱ ۱ 3 و1 و و 0 ۳ 7 7 س رن رای 0 ۱ 1 1 ۱ ۱ ۹ مس گت رب کت کا یکت س ۱ ۱

۱ شم ی نا 4 تس رز

۲و

یت

1 ,ماوت شا رن شاک نصا ۶ با سم رم ور ۱ ۲ ِ" 3 ۱ وی رم وس سا بت ۳9 ِ ا" 2 یت مرک سا هک شور رن مه 1

میج مت

رم تم

۳ کر ۵ ۶۱ و توت ۹ مر 9 کر دیف یت اه پره است وت زد 4 را ران|

ِِ ۱ , سال ۱ رل رک

۱ ۱ ۱ ۱

۳ سل امه درس

1 ۱ ً ابر تر اما و ره و : ۳3 م9 زلف وین 2 ی کر

8 با مرت ۶ 7 رت دام سس مر مسا "1 رکه ۱

دهم

7 هن ند کم ۶ اس

3 ان 1 و 11 و ده مرن قض ما متشه 0 أُ ۱ ۱ با ِ تست سس تسس سس موجه : 3 ۱ ۱ ۰ 1 2 5 ِ ۱

1[ ۳ ۳« هویم

جر س ۳ ست 3

2 ۱ «َِ 7 ,7 7 ۱ ۱ ۱ ف غ ۰

موحود.

سم

ر ۱ 0 نک 2 رام درم 2 ارت انم بدا " 1 1 0 نت ی شا و سس 1 تروشم امدعل مرهوش ار نش ا ۱ ره ما رت سرت سا بل ۱

کدی ین وک کمن شک |

و ۱۳ سسوم اک میش لیاسم ۳ سم ۲ 0 ۱

0 ۳ 9 ممم مت , وتضی او لس و3 دم سرت یل ماکان «رر سل مهم میا تام |

04 4

9 یک زگ ی ۳ ۷

وی

سم

0 ی نا ۱ ۱ سم

9 کر 1 ۳27 1

۱ 0 7 ۱

۱ + وم هم

ت ار وه نس ۱ ورس نز اک و ی

ح ۷ را و عراز | ۶ مهاب 9 ۱ 1

4

)1 گر 9 // 7 ح

0 شرفت ورین یت مدا گنت ۱۱۱

۳ 1 4 ۳ ۱ 9 رت مت 1 4 یت 1 ۱

9 7

2

ت

اجه

ِ

زرد مً #‌

مس هلر سرا ان م1۷

۳

ارت نو و

۰ ِ ۸ و

اس مومت ماس ۱۶۰۶ رل و تارج و

4 ی

و۳ ۷ بارست 1 و

9 9 ور 4 اه 0 همع ای یواست م ناک میت رتاو | زب 9

تا

0 ِ ه‌ِ

م2 2 ۱ مت ف‌ تن ارادم اما

3 1

۹

/

مر " سم

و ۳ و ۳ وت

۱

کر و از ۱ ۱ ره رم 0 کل یاب فان فرب ۱ رم ۱ و و ۱ * ی نز 1 ی نو

4

۱ أ ۱

مس

۱ ص 7 سسه 99

۳ ۳ یک ی مد رششمت+, دوم را مر وان و رم ۳ 5 تس

4 سر سر ۳

] ۳ 0 يم ات ان روز سس مرصر آ

د *

۱ ۳۰ مت ند

تا «حت وان تست مج مت تاد اه جرد ات ی

سس سس یتست اس یسیو

تسه ید ان

سح ۳ ۳۳ مسر ۳

مره ی/

۳ ۳ ۱ 2 ون بر کر ات مر هام00 امد گرا باشم 0 و اس مس

۳ من

۶ 7 رز 1

دش را

۰4

۱ سکره هکم هش کر دول

۳ 9

کرهه ۷

1 دفن نک زنط 1 : ۳ ی 7 نتم

2

مم مر 2 ّ# ۳ دمم اه

4

۱ 6 + نظ م ۲ ِ

ی نام هه نم

#

1 ۳ مر

/ 1

۰ 9 2 ی نام میت هت رب 7

هچ ک"

ما

۰ مهف

و بات

و

ار رکا »دنم یط ین ی ور

۹

رادم را ین «وهمل شین مب

مک ۶ 3

۱ 3

۵ ۲ هد

ی

و۱ ترا اه هر ۳ ک

۳ دسا ن#

رآ

۲۳ ی و چم ۳ ۱ رت رتست ۱ ی لادم بت 4 ی ۲

.

ور سد سوت مگ

7 34

۱ س ی ۳ 9 3

مب ز وکره و

1 و و وا رم َ ۳ یی یم 2 رن را 1 1 ح مت : ره ۱ ی 3

ی ای زر سک شک ان ریت مه رل تن

ئي

ی ۱ ۵ ی ‌«

مراب

ده 7 و م۱۳ 3

۱ نز شمه ن سب ر ‏ ي یه

4 4 ۰

0 9

ت‌ ی

کت زد

4

سک

ی

دق جرد

2

و ه

|

تسه #ِِِ_ ۳

یتمه |

۳

۳ 7 ۳ ب

هر

۳۳۳ 3 ۳ ۳ ات سس سس

بت وت تست سشت

1 ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ّ

2

۱ 1 ۱ ۱ ۶ 1 ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ 0 9 ۰ 9 0 ۰ ۲ 4 ۰ ی ورگ ن ۱ ۱ 5 د 1 1 1 3 1 1 ا ۷ 7 ۱ + ّ ۱ 29 - 7

۳7 "‌ ‌ِ

ِ 97 ۷ که رما ح 1 - و سیر 5 ۱

ّ 0 ی

۳ و ۳

۱ هتکن تن رز رف رش مدقم یر ۱ ۱ 1 ی رکان من 2 بت مسلط رآ ۳ نم رگ ۱ ۱ 4 سم رهق کی

۱

مس و مفضلین: سل 1 س[ ۳17 ۳ ات ٍ 0

99

یس سح

1017

۰

ناش ام نی تا ومیل

0 1

و فش

۳ دنو زر 71 مس مرش 0

1 < سم ۱۱ ۱ گر رز اس و رد او او 7 ۳ ۱ 1

تم یاه ریت رید و لوب ان

0 4

زا رو افو ۳

اد ۵ ان

1 1 -_ س ِ ۱ ۱۱2

فش

مش تکرش

7 ُ

00

یشرت و پیز ۷ هکس 2

من رت

۱ "

۳7 9 م2

۱ رت رتمک نب |

! ۱ و 4 ۳ ۱ + ان زر شک دوکر یک ۱

> ۱ شم پل مسر / ۱ ْ

| سروس 1 رت با ِ

| ور 0 ۱

رای ی 6 << 22 سس بت ات یم -

ی

| | »دم مود 99ام مرنشهد/ ما یسم( ,مکش و۶ یس

مار ال مش 7 مس مت

( سس 1 اون اند 1/۸ وت رگن هدن

ریت روم رس

ی سول سیر شرت ۷

4

:کم دنت و سم درم وت و ۸

مشق انس رگ و

یقرش ست ی

2 وس 7 ۳ سح رس سس مه ۲ جرد

5 0 ظ ۳ ۳

رف لس دم ره تم سم : : سس با ود مت ۳ تم یپ

۵4

تن شنم | ما ۱ مک ام هو

۰4 ۰ 2

و لش ارا نا

گر

یر

7 ۳" /

4 0

مار ی رم

و۱ لت هب تا

رن رس لا لور | سار ۶ 2 درا

سك

سح شمه زر بای ۸

۱

ی رن سوه مر تس

ین تن ۷ 0 کي« کت اد فا ار اف ی

وا سل

رو

مرن نش ۶۱ سس مت تست رمک

2 د کات اه س:ر«ناست سرت »نگ و ات

1

کم دنا 0 1 ق ساسا ن۸! سم و لس 1 و لنوت 2 یسک هت و مد ه,صسلفت ۳ 2 ره تک ۱ ی 7 مرست در سس زاعت سک رز ی 1"

أمست ستلت رم بست/ ی با نس

۸

اد سوت وس سرد

۳

بط یخجعدی: سك م۱

۱ ّ 1: 4 1 ۱

رً ۳ ْ

1

ً 3 ۱

5 1

۱

1

ً

ا /

سب عونمم جوو اوعد نسم هجو جرج یمحر شم موه مکاری

تم

كِ / شاج ۱

صِِ_ِ لیص جر مم يم 4 کر ور رم یر رت + گنت درا سرا سم ریت ۱ دز ین 2 رت امن ء با 1 کی مت ی رورم ۱ 1 7 رفت م۱ ان من یس ۳ | سن نهک رامیت زو وک کت مت 1 زانط سم 9 رم تاذ رک ۱ زره

۱ 0[ یز

مس

4

7 لآ ۳ رکفت من رگ > 7 ان و کات ها زرف ودره

! 1 - 0

پر هی با ری ۶ / م۱ 1 مه سم ره یارب ور

4

اس بوتکم ورام روط |

۳

۱ ۳ و تین 7

2 ره کت تک نب ریک

ام کر ۱

۴ و ۳ ۳ ۳ ۱

ِ " بم ۳ ود تنب کید وت ۳ 7 را مامت بر ی 2 ۱

۳۳9 ت ۳ ۳۳ 8 ۳ دس ی ی ی سم هب ی رازن 9 1 ت تا 7 ۷ 1

و ۳

4 4

نت و زر را دبای /

۹

چج ت تست تست سح ِ مت

8 ۱ مب ی ی 5 2 3 ی یو ده

«۹

۱ لت توت ی مامت وه مش ۱ ح

من

سا جن ۱۱۸ م1 ای من اتید و زر

4

| تین اس و

ِ و ۳ مره گر ۳ 0 ۱ ِِ رل تام مر ۳ مر ال 0 ۱ ۳ 7 1 7 ت | ۰

متا رش فد ور |

۰ 2 3 ِ

شید تن مر ی و ۱

۱ منم وت بت و

۰